Všeobecné obchodní podmínky

vseobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Cestovní kanceláře Mandala Adventures CK, s. r. o.

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky MANDALA ADVENTURES CK, s. r .o.(le jen VOP) jsou platné pro echny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu MANDALA ADVENTURES CK, s.r.o.
 2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (le jen "Smlouva) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a MANDALA ADVENTURES CK, s.r.o.

 

2. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. MANDALA ADVENTURES CK, s. r. o.se sídlem
 2. Lidická 588/6,150 00 Praha 5, Česká republika zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24599, IČ:043 31 290, číslo účtu: 2200845787/2010 vedený u FIO banky, a.s. Centrála: V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (le jen CKM) a
 3. zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.

 

3. Předmět smluvního vztahu

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 1. zájezdů nebo
 2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individlního požadavku zákazníka (le jen Ostatní služby).

 

4. Vznik smluvního vztahu při prodeji zájezdů

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CKM v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené CKM nebo jem zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.
 2. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě a odvozený z nabídkových listů či produktových listů na internetových stránkách CKM. Roíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec (jde zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jem dodatku (případně na samostatné faktuře), potvrzeny CKM a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnum.
 3. Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 5 písm. a) a potvrzením o zájezdu zaslaným kazníkovi CKM.
 4. Smlouva etně ech jech nedílných součástí (zejména tyto VOP, Nabídka a jiné dodatky) je současně potvrzením o zájezdu.
 5. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CKM v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objedvky zákazníka ze strany CKM, popřípadě jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

 

5. Cenové a platební podmínky

 1. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu CKM. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prosch zákazníka ze strany CKM vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy při uzavření Smlouvy o zájezdu ve výši 50 %.
 2. Doplatek 50 % do plné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozji do 40 dnů před začátkem zájezdu.
 3. c)V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů před plánovaným odjezdem nebo v případě rezervace Ostatních služeb je celková cena splatná zároveň s uzavřením Smlouvy nebo s potvrzením objednávky Ostatních služeb.
 4. d)Ve jimečných případech na základě žádosti zákazníka může CKM stanovit i jinou výši a splatnost zálohových plateb a doplatků. Přesný splátkový kalendář je dy součástí Smlouvy či jiho písemného potvrzení CKM.
 5. Veškeré platby hradí zákazník hradně na bankovní účet CKM uvedený ve Smlouvě nebo v hotovosti ve vlastním prodejním místě CKM, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet CKM nebo uhrazena v hotovosti ve vlastním prodejním místě CKM.
 6. Podpisem Smlouvy či úhradou zálohy nebo plné ceny zájezdu či Ostatních služeb zákazník stvrzuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí a současně bere na domí, že v případě neuhrazení plné ceny ech objednaných služeb nemá rok na jejich poskytnutí.
 7. Bez plné úhrady objednaných služeb v souladu s těmito VOP zákazník neobdrží poebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a CKM je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd zrušit a od Smlouvy odstoupit. kazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.
 8. V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany CKM a závazným potvrzením tohoto vrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může CKM Smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový vrh Smlouvy. kazník je dy zejména upozorněn na termín, do kdy je eba závazně potvrdit rezervaci letenek. Aak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a CKM toto nemůže ovlivnit.
 9. kazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chycích údajů je povinen tyto údaje na výzvu CKM bezodkladně doplnit. CKM může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou poebné k realizaci zájezdu (např. dodatečné požadavky úředních orgá, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za sledek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je CKM oprávněna od Smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.
 10. Smlouva platí pro echny další osoby na ní uvede. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odliš.
 11. CKM může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do třicátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:
  • cena za dopravu etně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených kladů),
  • platby spojené s dopravou, jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktlní a vodní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),
  • směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).
 12. CKM je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnací se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení kladů a plateb ve smyslu písm. i) tohoto článku.
 13. CKM odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozji 30 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozji ak před zahájením zájezdu, jinak má CKM právo od Smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP a to do 3 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy.

 

6. Sjednané služby

 1. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu budou odjezd a příjezd potvrzeny v cestovních pokynech nejpozji 10 - 7 dnů před odjezdem.
 2. CKM zprosedkovává zákazníkům kup letenek k zájezdu na základě objedvky. V Nabídce jsou uděny předběžné ceny letenek etně ech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku kupu letenek. CKM nezodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu zsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a CKM je nemůže ovlivnit.
 3. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CKM poskytovat záruky a žádnou náhradu. kazník musí brát v úvahu i možnost razjšího zpoždění.
 4. kazník je povinen dostavit se na místo stupu as. Přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech.
 5. U zájezdů pořádaných CKM je první a poslední den určen předeím k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považony za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu.
 6. U letecké dopravy jsou konkrétní sedadla v letadle přilována cestucím leteckou společností u odbavovací přepážky na letišti a CKM nemůže předem za ručit přidělení konkrétního zvoleného sedadla zákazníkem ani sedadla pobž sebe, cestuje-li společně více cestucích. Na vyžádání zákazníka může CKM konkrétní sedadla v letadle u letecké společnosti vyžádat, je-li tato služba dostupná. CKM je oprávněna za tuto službu účtovat dodatečné poplatky. I přes potvrzení ze strany letecké společnosti je ak letecká společnost oprávněna cestucího kdykoliv přesadit na jiné sedadlo, a to i po nástupu do letadla.

 

7. Práva a povinnosti zákazníka a CKM

a) kazník má právo:

  • na bezchybné, řádné a asné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,
  • na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 11 těchto VOP,
  • na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobjší informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,
  • na asistenční služby v místě pobytu (vždy v českém jazyce) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací apod.
  • obdržet veškeré poebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,
  • na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,
  • odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu při současm zaplacení odstupného podle článku 10 písm. b) těchto VOP.
  • právo postoupit Smlouvu o zájezdu na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu; změna v osobě zákazníka je vůči CKM účinná, doručí-li jí zákazník jako postupitel o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu; oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu; postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.
 1. kazník je povinen:
  • poskytnout CKM bez vyzvání a as echny poebné informace, příp. doklady k řádnému a asmu zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb, včetně kontaktních údajů, na nichž bude zákazník v případě nutnosti k zastižení,
  • zaplatit as (ve ltě splatnosti) objednané služby,
  • na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CKM (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prosednictvím CKM (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto),
  • splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,
  • dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,
  • dodržovat stanovený program a řídit se pokyny CKM, resp. zástupců CKM, průvodců, nebo provozovatele dopravního prosedku a ubytovacího zařízení,
  • ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,
  • sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. CKM může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,
  • jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CKM,
  • vyvarovat se chování, které by mohlo poškodit nebo negativně ovlivnit přírodu a celkově životní prostředí,
  • uhradit echny klady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v přípa, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CKM. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník rok na náhradu nevyužitých služeb.
 2. CKM je povinna:
  • poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CKM pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,
  • mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku CKM ve smyslu platných předpisů a při uzavření Smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,
  • plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy a platných právních předpisů

 

8. Změna Smlouvy

 1. CKM má právo v případě nutnosti provést změny i podstatné náležitosti nebo podmínky Smlouvy před zahájením zájezdu (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve Smlouvě). CKM bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu Smlouvy. Pokud následkem navrhované změny Smlouvy je i změna ceny, CKM v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 4 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.
 2. Za podstatné změny Smlouvy se pokládá pouze:
 3. zvýšení ceny dojednaných služeb o více než10 % (s výjimkou článku 5 písm. i) těchto VOP)
 4. snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,
 5. změna termínu o více než 3 dny.
 6. Za podstatnou změnu Smlouvy se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie, než byla kategorie ve Smlouvě dojednaná (ubytování, doprava, atd.) za původně dohodnutou cenu. V takom případě může zákazník odstoupit od Smlouvy pouze zsobem a za podmínek uvedených v článku 10 těchto VOP.
 7. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v sledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže CKM ovlivnit, nenahrazuje CKM služby, které v sledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by m mohly zákazníkovi vzniknout.

 

9. Změny v průběhu zájezdu

CKM je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb hem zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CKM povinna:

 1. a) Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližucí se vodně sjednaným podmínkám a dt přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.
 2. b) Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuál. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a sledek neodvisí od činnosti a postupu CKM, nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník m, že zcela nebo z části nevyužije objednané a CKM zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

 

10.Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

 1. kazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a zsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhoducí datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CKM.
 2. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeho účastníka zájezdu (doslé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v sleducí výši:

 

Okamžik odstoupení

od Smlouvy

Odstupné na osobu

40 dní a vice před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé klady,

nejméně ak 40 %

3920dní před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé klady,

nejméně ak 80 %

19 a méně dní před zahájením zájezdu

100 %

 

 1. Letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) jsou dy bez možnosti prodění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletoho a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestucího apod.). Požadavky na změnu letenky (etně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je eba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek (etně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100% ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CKM klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.
 2. Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu. Toto pojištění CKM na vyžádání zajistí.
 3. Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započem zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi rok na vrácení ceny zájezdu a CK nezodpovídá za případné další škody zsobené z vodů na straně zákazníka.
 4. Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000, - Kč a skutečně vynaložené klady, za 1 změnu a osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 35 dnů před odjezdem lze ze strany CKM považovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objedvku. V takom případě má CKM rok na odstupné dle písm. b) tohoto článku.

 

11. Zrušení zájezdu ze strany CKM

CKM je oprávněna před zahájením zájezdu, popř. po zahájení zájezdu, od Smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

 1. zrušení zájezdu; CKM je oprávněna zrušit zájezd před zahájením zájezdu, jestliže:
 • CKM v plnění závazku dle Smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu CKM oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu;
 • počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a CKM oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve Smlouvě, která nesmí být kratší než 30 dní před zahájením zájezdu.

Jestliže CKM zájezd z výše uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CKM na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, je-li CKM schopna takový zájezd nabídnout; nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKM povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd dle zrušené Smlouvy; jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy; je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKM povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu uhradit;

CKM nemá v případě odstoupení vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody;

Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKM na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě a na jeho doručovací adresu[J1] .

Účinky odstoupení od Smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě.

 

12. Reklamační řád

 1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CKM zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem vodně očekával, zajistí CKM nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné klady.
 2. Nezjed-li CKM nápravu ani v přiměřené ltě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CKM mu nahradí účelně vynaložené klady. Určení lty k nápravě není eba, pokud CKM odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
 3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CKM opaení, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opaení z řádho důvodu, zajistí CKM na své klady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
 4. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prosednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje Smlouva, vrátí CKM zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími klady, jdou takové klady k jeho ži.
 5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazk bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzoní důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písem. CKM je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jeho prokazatelného uplatnění.
 6. Nevytkl-li zákazk vadu zájezdu dle písmene e) bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, je oprávněn ji vytknout v náhradní lhůtě 30 dnů, a to u CKM či u osoby, která uzavření Smlouvy zprosedkovala. Jinak toto právo zákazníka zaniká.
 7. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v neszích, poskytne mu CKM neprodleně pomoc.
 8. CKM odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zdav rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.
 9. Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a CKM zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CKM nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi rok na úhradu, nebo slevu. CKM nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prosedků z vodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přecho, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z vodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných CKM nezaviněných okolností (vis major). kazníkovi nevzniká z těchto vodů rok na náhradu škody ani právo na odstoupení od Smlouvy.
 10. CKM nenese žádnou odpovědnost a neručí za úrov, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objednána místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistho krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistho krytí slovně vyňaty, pokud odpovědnost CKM není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a sledek není závislý na činnosti a postupu CKM (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objedna, zaplacené a CKM zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi rok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CKM neodpovídá za škodu, pokud byla zsobena zákazníkovi etí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou ulos, které nemohlo být zabráněno a ni při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je eba tuto skutečnost nahlásiti hned po příletu na příslušm místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je poebný pro další jednání s leteckou společnos.

 

13. věrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi CKM a zákazníkem se řídí platným českým právem a je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.
 2. Nedílnou součástí těchto VOP jsou též Obecné a praktické informace k zájezm MANDALA ADVENTURES CK, s.r.o.
 3. Tyto VOP platí pro echny zákazníky CKM. Vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2019 a nahrazují echny Všeobecné podmínky dříve vydané.
 4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou volně k dispozici v prodejním místě CKM, kde také zákazník v případě poeby obdrží další informace, nebo na webových stránkách CKM.
 5. CKM je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracucích cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.

 

14.Souhlas kazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně data narození uvedené v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CKM a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CKM nabízet a poskytovat. Zákazník prohlašuje, že podpisem Smlouvy uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech dalších osob uvedených ve Smlouvě. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CKM a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

 

 

Vážení zákazníci,

níže uvádíme které obecné a praktické informace, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a které si prosím pozorně přečtěte.

 

Při rezervaci

 • Dbejte zvýšené pečlivosti i uvádění Vašeho jména a jména Vašich spolucestujících i veškerém kontaktu s naší CKM – jméno a příjmení musí přesně odpovídat jménu uvedemu v cestovních dokladech (cestovní pas) účastníků zájezdu. Pizujete-li si zájezd jako svatební cestu, je třeba dopředu uvažovat nad m, zda v době cesty nebudete mít již cestovní pas s novým íjmem. Zejména na letenkách nejsou dodatečné opravy jména ze strany leteckých společností dovoleny a v takovém ípadě je třeba vystavit a uhradit novou letenku.

 

Před cestou

 • Zapište si kontaktní informace na nejbližší zastupitelský úřad ČR. Jejich seznam naleznete na stránkách MZV ČR - www.mzv.cz.
 • Pořiďte si a vezměte s sebou kopie Vašich cestovních pasů, víz a očkovacích průkazů pro případ jejich ztráty. Vhodné je si tyto dokumenty také naskenovat a mít je v elektronické formě např. na svém e-mailovém účtu.
 • Zkontrolujte si platnost svého cestovního pasu, který musí být zpravidla platný ještě nejméně 6 měsíců po opuštění destinace.
 • Z praktických důvodů doporučujeme vlastnit pas s biometrickými údaji (pasy vydávané po 1. září 2006).
 • Zkontrolujte si vstupní formality (víza) pro vstup do destinace i při přestupu na letištích ve 3. zemích (např. USA, Austrálie). Aktuální informace Vám sdělí na zastupitelských úřadech, jejichž seznam naleznete na stránkách MZV ČR – www.mzv.cz.
 • Nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění a sdělit telefonní číslo na asistenční službu pojišťovny svým spolucestujícím nebo pracovníkům CKM. Zároveň si můžete sjednat pojištění storna zájezdu pro případ, že se zájezdu z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit.
 • Nezapomeňte na povinná a doporučená očkování před cestou. Informace o povinných a doporučených očkováních naleznete na www.ockovani.cz/ockovani-na-cesty/. Nezapomeňte si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.
 • Vezměte si s sebou veškeré pravidelně užívané léky na celou dobu pobytu.
 • Nedoporučujeme s sebou na zájezd brát cenné věci jako například šperky, i snubní prsten může přitahovat pozornost.
 • Vezměte si s sebou vhodné oblečení s ohledem na program a podnebí. Nezapomeňte na opalovací krémy a repelenty proti hmyzu, popř. adaptér do elektrických zásuvek.

 

hem pobytu

 • Dodržujte stanovený program a řiďte se pokyny a doporučeními CKM, resp. zástupců CKM, průvodců, řidičů a provozovateubytovacích zízení. Dodržujte místní zvyklosti zejména s ohledem na náboženství. V kterých (zejména muslimských) zemích je zakázána konzumace alkoholu. Vyvarujte se fotografování úřadů, vojenských objektů, nádraží, letiště a podobných míst. Chcete-li fotografovat místní obyvatele, doporučujeme se jich edem dovolit. Předejdete m případným nepříjemnostem.
 • V zájmu bezpečnosti a pohodlí a s ohledem na mimořádné okolnosti v místě pobytu může být program upraven. V těchto případech vždy plně dodržujte pokyny průvodce či jiného zástupce CKM.
 • Hygienické návyky místních obyvatel v exotických zemích často nemusí odpovídat našim zvyklostem. Totéž platí o údržbě a úklidu veřejných prostor (ulice, parky, zahrady, veřejné pláže), kde se též mohou volně pohybovat toulavá zvířata (psi, kočky, někde například i krávy či opice). Ne vždy je v možnostech místního personálu úplně zamezit výskytu drobných živočichů na pokoji (ještěrky, brouci) a to i v ubytováních vyšší kategorie. Případné připomínky řešte ihned na místě s provozovatelem ubytovacích zařízení či průvodcem.
 • Stravovací zvyklosti v exotických destiínacíchj sou velmi odlišné od těch našich. Jídlo je často připravované a servírované jinak, než jsme zvyklí. Používá se větší množstvíi pálivého koření nebo například tuku. Není-li uvedeno jinak, je strava, která je součástí zájezdu, zpravidla servírovaná.
 • Způsoby chování místních obyvatel mohou být odlišné od evropských zvyklostí. Mohou rádi zkoušet navazovat přátelské kontakty s cizinci, prodávat své zboží, služby a chovat se obecně temperamentněji a hlučněji, a to i v hotelech, na plážích.
 • Případné cenné věci jako šperky, doklady, hotovost, platební karty, notebooky aj. ukládejte výhradně do trezorů na recepci či na pokoji a v žádném případě je při cestování nenechávejte bez dozoru.
 • Finanční hotovost směňujte pouze v oficiálních směnárnách či bankách. V žádném případě neprovádějte směnu na ulici.
 • V období různých státních a náboženských svátků může být omezen provoz služeb (obchody, restaurace, banky).
 • Zejména v muslimských zemích v období Ramadánu může být složité zakoupit občerstvení v průběhu dne. V těchto případech požádejte o informaci či radu zástupce CKM v destinaci. Dodržujte základní pravidla bezpečnosti. Dbejte na svoji vlastní bezpečnost.
 • První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu.

 

Tyto VOP CKM a reklamační řád jsou účinné od 1.3.2019. Přejeme Vám příjemný pobyt v zahraničí.